Á.SZ.F.

A fesztiválra és a fesztiválszervezőre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) innen töltheti le.

Kedves Víz, Zene, Virág Fesztivál Látogató!

A Víz, Zene, Virág Fesztivál jelen házirendje a Rendezvényre vonatkozó kötelező belépési és magatartási szabályokat tartalmazza. A Fesztivál és a rendezvényre belépő személyek (Látogató) közötti jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák.

A Rendezvény helyszíne: Tata
A Rendezvény időtartama: 2018. június 21-24.

A BELÉPÉS FELTÉTELEI

A belépőjegy megvásárlása csak akkor jogosít a Víz, Zene, Virág Fesztiválra (Rendezvény) történő belépésre, ha elfogadja a Fesztivál Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) és jelen házirendjét (amely egyben az ÁSZF melléklete) és tudomásul veszi, hogy annak betartását a rendezők ellenőrzik.
A Rendezvényre belépni a megváltott jegy szabta időpontban és feltételek mellett lehet. A helyszínen megvásárolt karszalagot az érvényessége ideje alatt mindvégig a csuklóján kell viselni. Ezt a rendezők ki- és belépéskor, illetve a Rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik.

A KARSZALAGGAL KAPCSOLATOS FONTOS INFORMÁCIÓK

A karszalag másra át nem ruházható! Csak a kézen hordott karszalag számít érvényes belépőnek! A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patentú, kézfejnél nagyobb átmérőjű, stb. – karszalag érvénytelen! A megrongálódott, elveszett karszalagot nem cseréljük. Ha érvénytelen a karszalagod, köteles vagy elhagyni a Rendezvény területét. A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen eljárást indítunk.
14. életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényt ingyenesen látogathatják, csak kísérővel léphetnek be a Rendezvény területére, és csak kísérővel tartózkodhatnak ott.
A Rendezvény területére engedély nélkül járművel behajtani tilos! A Rendezvény megközelítéséhez kérjük, hogy a tömegközlekedési eszközöket, valamint a taxi-szolgáltatást használják!

MIT NEM LEHET BEVINNI A FESZTIVÁLRA

A Rendezvények területére üvegtárgyat, ütő-, vágóeszközt, esernyőt, vagy bármely, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bevinni tilos!  A hatályos jogszabályok szerint nem tarthat magánál ún. közbiztonságra különösen veszélyes tárgyat (8 cm-nél nagyobb vágó élű kés, rugóskés, gázspray, ólmosbot stb.), ez szabálysértésnek minősül.
Alkoholos italt semmilyen mennyiségben, alkoholmentes italt legfeljebb másfél literes műanyagpalackban, élelmiszert pedig kereskedelmi mennyiséget el nem érő mennyiségben lehet behozni a Rendezvény területére! Az ilyen jellegű termékeket a bejáratnál köteles mindenki ellenőrzésre átadni a biztonsági szolgálatnak.

A FESZTIVÁL MAGATARTÁSI SZABÁLYAI

1) A Látogató a Rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és e házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a Rendezvény területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától. A Fesztivál kéri a Látogatóktól, hogy a szemétgyűjtőket használják a szemét elhelyezésére.

2) A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a Fesztivál, valamint a Fesztiváltól engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint), más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Fesztivál, valamint a Fesztiváltól engedélyben részesülő személyek a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk. A Látogató külön is tudomásul veszi, hogy a Fesztivál a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Fesztivállal szemben. A Látogató jogosult a Rendezvényeken hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy a koncertekről, programokról kép- és hangfelvételt csak a Fesztivál előzetes írásos beleegyezésével készíthet. A Látogató az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesítheti, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Fesztivál kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.

3) A Rendezvény területén a Fesztivál előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

4) A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a Rendezvény területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a Rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti.

5) A Rendezvény területén a Látogató biztonsága érdekében tilos a „body surf” (amikor a közönség egy-egy rajongót a csápoló tömeg feje fölött, kezével továbbít a színpad felé), tilos továbbá a „mosh pit”, valamint a „wall of death”. A rendelkezést megsértő Látogatót a rendezők kivezetik a helyszín szélére, ismételt rendzavarás esetén el kell hagyni a Rendezvény területét.

6) A Rendezvényen a Látogatók biztonsága érdekében tüzet rakni tilos.

7) A Rendezvény területén az Öreg-tóban fürdeni tilos és életveszélyes.
8) Tekintettel arra, hogy a Rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a Rendezvényen a Fesztivál által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos. Mindazonáltal a Fesztivál fenntartja magának a jogot, hogy egyes demonstrációkat a szervező előzetes kérése alapján, kizárólagos megítélése szerint engedélyezzen, azzal, hogy ilyen esetben is kötelesek az azokon résztvevők a jelen házirendet betartani, és egyébként is olyan magatartást tanúsítani, hogy az más Látogatók szórakozását, a Rendezvény területén való közlekedését, a Rendezvény területére való bejutását vagy onnan való kijutását, továbbá a Szolgáltatások és/vagy Termékek más Látogatók általi igénybevételét ne zavarja, ne nehezítse, ne korlátozza, ne akadályozza vagy ne lehetetlenítse el. A Fesztivál jogosult a kifejezetten nem engedélyezett demonstrációt indokolás nélkül befejeztetni, továbbá fenntartja magának azt a jogot is, hogy az általa az előzőek szerint engedélyezett demonstrációt is indokolás nélkül befejeztesse. A Fesztivál kizárólagos megítélése szerint jogosult a demonstráció egyes feltételeit – így különösen a következőket: létszám, helyszín, és időtartam – megállapítani. Abban az esetben, ha a Fesztivál egy adott demonstrációt befejezettnek nyilvánít, a résztvevők kötelesek azt azonnal abbahagyni. Abban az esetben, ha a Fesztivál egy általa az előzőek szerint engedélyezett vagy tudomásul vett demonstráció tekintetében feltételeket állapít meg, a résztvevők kötelesek azokat maradéktalanul betartani.

9) A Rendezvény területén a Fesztivál megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi. Amennyiben a Látogató ezen személyek eljárásával szemben panaszt kíván tenni, úgy azt – lehetőség szerint az azonosítószám megadásával – a Fesztiváirodában teheti meg.

HÁZI KEDVENCEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A Rendezvény területére kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, pórázon vezethető háziállatok („házi kedvencek”, tipikusan: kutya, vadászgörény, egyes rágcsálófajták) léptethetőek be, és csak gazdájuk által. A házi kedvenceket a Rendezvény területére behozni nem ajánlott, javasoljuk azok otthon hagyását vagy panzióban történő elhelyezését. Házi kedvenceket a Rendezvény területére a következő feltételekkel együttes megléte esetén lehet beléptetni:
érvényes oltási igazolvány 1 (egy) évnél nem régebbi veszettségoltással,
egyedi azonosító (olvasható tetoválás vagy mikrochip),
póráz, nyakörv, szájkosár, biléta a gazda (a Rendezvény ideje alatt is elérhető) telefonszámával.

A fentiek megléte a Rendezvény bejáratnál ellenőrzésre kerül és hiányosság esetén a házi kedvenc nem hozható be. Házi kedvenc behozatalával a gazda tudomásul veszi, hogy azt higiénikus, az állat számára is megfelelő körülményeket biztosító módon köteles tartani, továbbá kutya és vadászgörény behozatalával a gazda tudomásul veszi, hogy azt a Rendezvény teljes ideje alatt szájkosárral, pórázon köteles tartani. A Fesztivál fenntartja magának a jogot egyedileg megtiltani adott állatnak a Rendezvényre történő behozatalát.

KIHEZ FORDULHAT SEGÍTSÉGÉRT?

A vendéglátással, a rendezőkkel kapcsolatos vagy egyéb észrevételeivel, panaszaival, ötleteivel az információs sátor és a Fesztiváliroda munkatársaihoz fordulhat. Kérjük, a talált tárgyakat az információs sátornál adja le, elveszett tárgyait pedig ugyanitt keresse.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

KÉRJÜK, HOGY VIGYÁZZON MAGÁRA ÉS TÁRSAIRA!

JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK!

fesztiválra és a fesztiválszervezőre vonatkozó Házirendet innen töltheti le.