Á.SZ.F.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a Víz, Zene, Virág
Fesztivál Nonprofit Közhasznú Szolgáltató Kft. (a továbbiakban a Fesztiválszervező) által szervezett
és megrendezésre kerülő, lentebb rögzített fesztiválokon (a továbbiakban külön-külön a
Rendezvény, együttesen a Rendezvények) a természetes személy látogatóknak (a továbbiakban a
Látogató) a Rendezvényeken való részvételének feltételeit, valamint a Fesztiválszervező és a Látogató
(a továbbiakban együtt a Szerződő Felek) között keletkező jogviszonyból eredő jogokat és
kötelezettségeket.
Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Rendezvényeken való részvételre, a
Fesztiválszervező és a Látogató közötti jogviszonyra.
Jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képezi a Fesztivál Házirend, a mellékletek az ÁSZF elválaszthatatlan
részét képezik.
A fesztiválszervező tájékoztatja a Látogatót, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF és az adott fesztivál
házirendje a http://vizzenevirag.hu, oldalon elérhető, megtekinthető és onnan nyomtatható,
valamint megtalálható a Fesztiválszervező irodájában (2890 Tata, Váralja u. 4.), a pénztárakban és
információs pontokon.
I. A FESZTIVÁLSZERVEZŐ ÉS A JELEN ÁSZF HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ RENDEZVÉNYEK ADATAI
1. Fesztiválszervező adatai
1.1. Fesztiválszervező teljes cégneve: Víz, Zene, Virág Fesztivál Nonprofit Közhasznú Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
1.2. Székhelye: 2890 Tata, Váralja u 4.
1.3. Fesztiválszervező cégjegyzékszáma: 11-09-018056
1.5. Fesztiválszervező adószáma: 23135763-2-11
2. Rendezvény által szervezett, jelen ÁSZF hatálya alá tartozó
Rendezvények köre
2.1. Víz, Zene, Virág Fesztivál:
2.2 Egyéb a Fesztiválszervező által jelen ÁSZF alá sorolt rendezvény
II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
1. Fesztiválszervező: az I.1. pontban meghatározott gazdasági társaság.
2. Rendezvény/Rendezvények: a Fesztiválszervező által szervezésre és megrendezésre kerülő, I.2.
pontban meghatározott fesztiválon/fesztiválokon biztosított programok és szolgáltatások összessége.
3. Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a Fesztiválszervező, Közreműködői vagy egyéb
Szerződéses partnerei a Rendezvények keretében hozzáférhetővé tesznek.
4. Jegy: a Fesztiválszervező által kibocsátott részvételi jogosultságot biztosító igazolás (karszalag).
5. Látogató: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen arra jogosultként részt vesz.
6. Termék: a Fesztiválszervezőtől, közreműködőitől vagy egyéb szerződéses
partnereitől a Rendezvények keretében megvásárolható dolog.
7. Közreműködő: a Fesztiválszervező alvállalkozója vagy megbízottja.
8. Szerződéses partner: adott Rendezvényen Fesztiválszervezővel létrehozott szerződéses jogviszony
alapján önállóan gazdasági-, vállalkozási-, társadalmi- vagy egyéb tevékenységet végző gazdasági
társaság, magánszemély vagy szervezet.
9. Harmadik személyek: a Rendezvényen és a Látogatón kívüli természetes- és jogi személyek,
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek.
III. ÁSZF HATÁLYA
1. A jelen ÁSZF személyi hatálya a Fesztiválszervezőre, valamint a Látogatóra terjed ki. A
Fesztiválszervező és a Közreműködők, Szerződéses partnerek közötti jogviszony feltételeit külön
szerződések tartalmazzák.
2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól.
3. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Fesztiválszervező a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan
módosítani. Az ÁSZF módosítása esetén a Fesztiválszervező a Látogatót a változásokról internetes
oldalán történő közzététele útján értesíti, a módosítások a közzététellel azonnali hatállyal hatályba
lépnek.
4. A Jegy átvételével a Látogató kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte és magára nézve
kötelezőnek elfogadja, továbbá a szükséges adatkezeléshez a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint
hozzájárul.
IV. JOGVISZONY JELLEGE
1. A Fesztiválszervező a Látogató részére Jegy vásárlása ellenében lehetőséget biztosít adott
Rendezvényen/Rendezvényeken való részvételre, illetve adott Rendezvényen/Rendezvényeken
nyújtott szolgáltatások, külön térítéssel, illetve anélküli (programok, vendéglátás, stb.) igénybe
vételére.
2. Adott Rendezvény – összhangban a II. pontban írtakkal – programok és Szolgáltatások összességét
jelenti, a Rendezvényeken nyújtásra kerülő konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és
mennyiségét a Fesztiválszervező, mint szervező és rendező alakítja ki. Tekintettel arra, hogy a
programokat és Szolgáltatásokat nagyszámú Közreműködők és Szerződéses partnerek
együttműködésében, e Közreműködők és Szerződéses partnerek teljesítésének függvényében nyújtja
a Fesztiválszervező, a programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét (így például adott
előadó fellépését) nem garantálja a Fesztiválszervező a Látogatók számára, hanem az a
Közreműködők és Szerződéses partnerek teljesítésének függvényében alakul. Mindazonáltal a
Fesztiválszervező mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások
nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a kieső programhoz vagy Szolgáltatáshoz hasonló tartalmú
és színvonalú program vagy Szolgáltatás biztosítására.
V. JEGYTÍPUSOK, JEGYVÁSÁRLÁS
1. Jegytípusok
1.1. Jegy és karszalag: A karszalag testesíti meg a Jegy nyújtotta jogokat és kötelezettségeket.
Kizárólag a csuklón hordott ép karszalag jogosít a Rendezvény területén való tartózkodásra, ezt a
Fesztiválszervező és Közreműködői ki- és belépéskor, illetve a Rendezvények területén folyamatosan
ellenőrzik. A karszalag sérülése vagy elvesztése a Látogató kizárólagos felelősségi körébe esik, így
ilyen esemény bekövetkezte esetén a Látogató elveszíti az ép karszalag nyújtotta jogait, és köteles
elhagyni a Rendezvény helyszínét. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patent, kézfejnél
nagyobb átmérőjű, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a
Fesztiválszervező nem pótolja vagy cseréli.
2. Jegyvásárlás
2.1. A Rendezvényeken a Jegyvásárlás személyesen a beléptető kapuknál elhelyezett jegyértékesítési
pontoknál, készpénzben lehetséges, vagy előzetesen online módon.
2.2. Eltérés a személyekben
Amennyiben a vásárlást végző személy nem azonos a Látogatóval vagy más Látogatók nevében is
vásárol, Rendezvény feltételezi, hogy a vásárlás során nyilatkozatait, hozzájárulásait a vásárlásban
szereplő Látogató (k) nevében és felhatalmazásukkal teszi, adja, a vállalt jogokról és
kötelezettségekről teljes körű tájékoztatást ad a szerint, ahogyan számára az rendelkezésre állt.
2.3. Árváltozás
A Fesztiválszervező a Jegyekre vonatkozóan fenntartja az előzetes értesítés nélküli, azonnali hatályú
árváltoztatás mindenkori egyoldalú jogát.
VI. RÉSZVÉTEL A RENDEZVÉNYEKEN
1. Belépés
1.1. A Rendezvényekre kizárólag az arra kijelölt helyeken, és kizárólag az arra kijelölt személyek
jogosultak belépni.
1.2. Belépéskor a Látogató aláveti magát az adott Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő
jogszerű beléptetési folyamatnak.
A Rendezvények területére kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, ütő-, vágóeszközt,
esernyőt, robbanékony-, mérgező-, gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, illetve
bármely egyéb, mások testi épségét veszélyeztető tárgyat vagy eszközt bevinni tilos. A Látogató nem
vihet be a Rendezvény területére 8 cm-nél nagyobb vágó élű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt,
ólmosbotot, viperát, 50cm-nél hosszabb fémláncot, illetve egyéb a 175/2003. (X.28.) Korm.
rendeletben meghatározott közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat, mely szabály figyelmen
kívül hagyása szabálysértésnek minősül.
A Látogató nem jogosult alkoholos italt semmilyen mennyiségben sem bevinni a Rendezvény
területére, alkoholmentes italból Látogatókként legfeljebb 1 literes műanyag palackban palackozott
víz, üdítő vihető be, az ÁNTSZ által elrendelt hőségriadó esetén, bármilyen mennyiség bevihető a
Rendezvény területére. A Látogató nem jogosult élelmiszert vagy dohányterméket kereskedelmi
mennyiségben bevinni a Rendezvények területére.
1.3. A Rendezvények területére a Fesztiválszervező által kiadott engedély nélkül járművel behajtani
tilos.
1.4. A Víz, Zene, Virág Fesztivál rendezvényre a 12. (tizenkettedik) életévet be nem töltött gyermekek
részére a belépés ingyenes. A 12. (tizenkettő) életévét be nem töltött gyermekek a Rendezvényekre
csak nagykorú kísérővel léphetnek be.
1.5. A Rendezvények területére kizárólag az általános közfelfogás szerint szelíd, a Látogatók és
Harmadik személyek életére, egészségére, testi épségére veszélyt nem jelentő, pórázon vezethető
háziállatok („házi kedvencek”, tipikusan: kutya, vadászgörény, egyes rágcsálófajták) léptethetőek be,
és csak Látogatónak minősülő gazdájuk által. A házi kedvenceket a Rendezvények területére behozni
nem ajánlott, javasoljuk azok otthon hagyását vagy panzióban történő elhelyezését. Házi
kedvenceket a Rendezvény területére póráz, nyakörv, szájkosár, biléta a gazda (a Rendezvény ideje
alatt is elérhető) telefonszámával feltételekkel léptethető be.
A fentiek megléte a Rendezvények bejáratnál ellenőrzésre kerül és hiányosság esetén a házi kedvenc
nem hozható be. Házi kedvenc behozatalával a gazda tudomásul veszi, hogy azt higiénikus, az állat
számára is megfelelő körülményeket biztosító módon köteles tartani, továbbá kutya és vadászgörény
behozatalával a gazda tudomásul veszi, hogy azt a Rendezvény teljes ideje alatt szájkosárral, pórázon
köteles tartani. Az elveszett házi kedvenc tartásával felmerülő minden költséget a gazda köteles
megtéríteni. Azon elveszett állatokat, melyekért gazdájuk a megtalálástól számított 8 (nyolc) órán
belül nem jelentkezik, az állategészségügy elszállítja a Rendezvényekről. A Fesztiválszervező
fenntartja magának a jogot egyedileg megtiltani adott állatnak adott Rendezvényre történő
behozatalát.
2. Magatartási szabályok a Rendezvények területén
2.1. A Látogatók a Rendezvények területén kulturáltan, az általános normákat betartva kötelesek
viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak megfelelően. A Látogatók kötelesek tartózkodni minden
olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét,
egészségét vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogatók a Rendezvények területén
fokozottan kötelesek a természeti értékek óvására és kötelesek tartózkodni azok megkárosításától
illetve a szemeteléstől. A 12. (tizenketttedik) életévét be nem töltött gyermekek a Rendezvényeken
csak nagykorú kísérővel tartózkodhatnak.
2.2. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a
Fesztiválszervező, valamint a Fesztiválszervezőtől engedélyben részesülő szerződéses partnerek,
közreműködők, sajtómunkatársak, illetve egyéb harmadik személyek, ennek megfelelően a Látogató
a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének,
megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével
nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben,
időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható és kizárólagos felhasználási jogosultságot
szerez. A készítő a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosult a megjelenítés hasznosítására,
felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára,
nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen
módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem
jogosult igényt vagy követelést támasztani a Fesztiválszervezővel szemben. A Látogató jogosult a
Rendezvényeken hang- és képfelvétel készítésére, azzal, hogy a koncertekről, programokról kép- és
hangfelvételt csak a Fesztiválszervező előzetes írásos beleegyezésével készíthet.
2.3. A Rendezvények területén a Fesztiválszervező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos
bármiféle kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.
2.4. A kereskedelmi és vendéglátó egységekben 18 (tizennyolc) éven aluliakat szeszes itallal a
Rendezvények területén tilos kiszolgálni. Kábítószer fogyasztása a Rendezvények területén tilos, azt a
törvény bünteti.
2.5. A Rendezvényeken a Látogatók biztonsága érdekében tilos a „body surf” (amikor a közönség egyegy
rajongót a csápoló tömeg feje fölött, kezével továbbít a színpad felé).
2.6. A Rendezvényeken a Látogatók biztonsága érdekében tilos tüzet rakni.
2.7. A Rendezvények területén a tavakban, folyó vizekben fürdeni tilos és életveszélyes.
2.8. Házi kedvencek vonatkozásában a IV.1.5. pontban írtak megfelelően alkalmazandóak a
Rendezvényeken való tartózkodás teljes időtartamára.
3. Magatartási szabályok a Rendezvények területén kívül
A Látogató a Rendezvény helyszínén kívül, az oda és vissza út alatt a vonatkozó jogszabályokban
meghatározottak szerint, kulturáltan, az általános normákat betartva köteles eljárni és viselkedni. A
Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely
mások személyiségi jogait, életét, egészségét vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti,
különös tekintettel a további Látogatókra és a helyi lakos Harmadik személyekre.
4. Elveszett tárgyak
Elveszett tárgyak leadására és megfelelő beazonosítást követő átvételére a Rendezvények tartama
alatt az információs sátornál van lehetőség, azt követően a Fesztiválszervező a felelős őrzés szabályai
szerint jár el.
5. Biztonság
A Rendezvények területén a Fesztiválszervező megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró
Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató az adott
Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi
keretek között messzemenően együttműködik.

6. Elsősegély és orvosi ügyelet
A Rendezvények területén folyamatos elsősegélynyújtás és orvosi ügyelet biztosított. Mindazonáltal
e szolgáltatások igénybevételére nem jogosítja fel a Jegy a Látogatót, hanem arra
társadalombiztosítás, egészség- vagy utazásbiztosítás illetve pénzügyi térítés ellenében jogosult.
7. Szolgáltatások nyújtása és Termékek értékesítése
7.1. A Rendezvényeken ingyenes és fizetős Szolgáltatások és Termékek egyaránt igénybe vehetők. A
Látogató vállalja, hogy minden fizetős Szolgáltatásért és Termékért fizet, felelősséget vállal minden
vételár és díj kellő időben történő megfizetéséért. A Látogató a Termékek ellenértékét a
Fesztiválszervező, Közreműködői vagy Szerződéses partnerei által felkínált fizetési megoldások
szerint egyenlítheti ki.
VII. SZAVATOSSÁG ÉS FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK
1. A Fesztiválszervező szavatolja, hogy a Látogató a megfelelő Jeggyel be tud lépni az adott
Rendezvényre, és igénybe tudja venni az ott biztosított szolgáltatásokat, amennyiben más, e
szabályzatban és egyéb jogszabályban meghatározott jogszabályoknak megfelel. Mivel a Rendezvény
köztudottan események összességéből áll, ezért az előbbi szavatosság értelemszerűen nem terjed ki
az egyes eseményekre, azaz például arra, hogy a nagy látogatottságra tekintettel az egyes
eseményekre be lehet-e, illetve mennyi idő alatt lehet bejutni, azt milyen minőségben lehet élvezni,
stb. A Rendezvények időpontját a Fesztiválszervező jogosult egyoldalúan módosítani, azzal, hogy az
esetleges rossz időjárási körülményekre tekintettel nem kerül feltétlenül megváltoztatásra a
rendezés időpontja.
2. A Fesztiválszervező fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényeket, az azokon nyújtott
Szolgáltatásokat és Termékeket szükség szerint, időről-időre módosítsa, átalakítsa, továbbfejlessze,
A Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Fesztiválszervezővel szemben e
módosítások, átalakítások vagy továbbfejlesztések kapcsán.
3. A Fesztiválszervező jogszerű felmondása esetén a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést
támasztani a Fesztiválszervezővel szemben.
4. A Fesztiválszervező csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott
károkért felel, a Fesztiválszervező kifejezetten kizárja felelősségét minden olyan, a Rendezvények
területén bekövetkezett személyi- és vagyoni káresemény kapcsán, amely nem kifejezetten a hiányos
rendezésből ered, azaz Rendezvény szándékos vagy súlyos gondatlan magatartása nem állapítható
meg. A Fesztiválszervező felelősségének mértéke nem haladhatja meg a Jegy árát, a Jegy ára a
felelősség korlátozására tekintettel került meghatározásra.
5. A Fesztiválszervező nem vállal semmilyen felelősséget a Közreműködők és Szerződéses partnerek
által nyújtott Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Közreműködők és Szerződéses
partnerek által nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket a Látogató kizárólag saját felelősségére
használhatja, veheti igénybe. A Fesztiválszervező nem vállal semmilyen felelősséget Közreműködők
és Szerződéses partnerek által biztosított Szolgáltatások/Termékek igénybe vételével/használatával
kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.
6. Azt követően, hogy a vásárló átvette a Jegyet/karszalagot, a Fesztiválszervező nem vonható
felelősségre a Jegy/karszalag károsodásáért, megsemmisüléséért vagy sérüléséért. A sérült vagy
elveszett karszalag kapcsán alkalmazott eljárások okán nem jogosult a Látogató igényt vagy
követelést támasztani a Fesztiválszervezővel szemben.
7. A Látogató kijelenti, hogy az általa valósként megadott adatok a valóságnak megfelelően kerülnek
megadásra a vásárlás keretében és minden egyéb olyan alkalommal, amikor azt a Szolgáltatások
igénybevétele során szükséges.
8. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Fesztiválszervező nem felelős semmilyen olyan kárért vagy
visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért
sem, ha a bankkártya elvesztését a Látogató nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet
felé.
9. A Látogató teljes mértékben felelős mind anyagi, mind büntetőjogi értelemben az általa vagy házi
kedvence által a Rendezvény keretében vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a
Fesztiválszervező, mind a Közreműködők és Szerződéses partnerek, mind a további Látogatók, mind a
Harmadik személyek tekintetében.
10. A Fesztiválszervező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató, házi kedvenc,
vagy Harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Fesztiválszervező bármely
Közreműködőjének, Szerződéses partnerének vagy Látogatójának, illetve Harmadik személynek.
11. A Rendezvényen kívül, oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében a
Fesztiválszervezőt felelősség nem terheli, ezek nem esnek a Fesztiválszervező felelősségi körébe,
mivel a Fesztiválszervező kizárólag a Rendezvények helyszínén bekövetkező káresemények kapcsán
vonható felelősségre, a jelen ÁSZF-ben írt feltételek fennállása esetén.
12. A Rendezvények területére be nem vihető házi kedvencek, eszközök, italok, élelmiszerek és
dohánytermékek elhelyezéséről a Fesztiválszervezőnek nem áll módjában gondoskodni, azokat
őrzésbe nem veszi és tekintetükben a felelősségét kizárja, így a Látogató kizárólagos felelőssége ezek
megfelelő elhelyezése a Rendezvények területére történő belépést megelőzően.
14. A személyes adatoknak a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól eltérő felhasználása miatt a
Fesztiválszervezőt nem terheli semmilyen felelősség, ha az vagy az abból származó kár harmadik
személy vagy a Látogató szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha a
Fesztiválszervező a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerint járt el.
VIII. SZANKCIÓK
1. A Fesztiválszervező a jogviszonyt adott Rendezvény vagy mindazon Rendezvények tekintetében,
melyek vonatkozásában a Látogató Jeggyel bír, jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a
Látogató a jelen ÁSZF bármely pontját bármely Rendezvény kapcsán fennálló jogviszonyuk kapcsán
megszegi.
2. A Fesztiválszervező az azonnali hatályú felmondás mellett vagy helyett az érintett Látogatóval
szemben meghatározott időtartamra (adott Rendezvény végéig, vagy annál hosszabb határozott
időtartamra) szóló részleges (adott Rendezvényre/egyes Rendezvényekre) vagy teljes körű
(Fesztiválszervező által szervezett összes Rendezvényre) eltiltást alkalmazhat. Az eltiltás lejártát
követően a Fesztiválszervező jogosult a Rendezvények látogatásának jogát egyedi feltételekhez kötni.
3. Fesztiválszervező a jegyhamisítók és a hamisításban Közreműködők, illetve egyéb bűncselekményt
elkövetők ellen feljelentést tesz.
IX. ADATVÉDELEM
1. A Fesztiválszervező jogosult a Látogató által megadott személyes adatokat tárolni, feldolgozni és a
Szolgáltatásaival kapcsolatban felhasználni. A Látogató elfogadja, hogy a Rendezvény személyes,
illetve egyéb adatait a Szolgáltatás minőségének fejlesztése, a Látogató érdekei figyelemmel kísérése
és érvényesítése, továbbá a Szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási
tevékenység megvalósítása céljából felhasználja. A Fesztiválszervező különösen jogosult
1.1. amennyiben erre jogszabály kötelezi, kötelezettségének eleget téve az adatokat a hatóságoknak
kiszolgáltatni;
1.2. a regisztrációkor megadott kiegészítő adatokat, amennyiben ahhoz Látogató kifejezetten
hozzájárult, névhez nem kötötten statisztikai és marketing célokra felhasználni;
1.3. a személyes adatokat célhoz kötötten kezelni, feldolgozni.
2. A Fesztiválszervező a személyes adatokat kizárólag az általa nyújtott Szolgáltatások teljesítéséhez
szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Fesztiválszervezőnek a Szolgáltatás teljesítése során közlés
vagy más személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére kizárólag a
jelen ÁSZF-ben írtakkal összhangban teheti lehetővé.
3. A Fesztiválszervező kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások rendelkezéseit figyelembe
veszi, eleget tesz a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek és szavatosságot vállal azért, hogy a
Látogató személyes és egyéb adatainak, illetve banktitkainak illetéktelen személyek nem juthatnak a
birtokába. A Látogató személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat a
Fesztiválszervező az adatkezelés minden fázisában köteles betartani.
4. A Fesztiválszervező tiszteletben tartja és védi a Látogató személyes adatait, amelyeket bizalmasan
kezel.
5. A jelen ÁSZF-ben szabályozott eseteken túl a Fesztiválszervező a Látogató személyes adatait
hozzájárulása nélkül nem használja fel és másnak sem engedélyezi a felhasználást.
6. A Fesztiválszervező vállalja, hogy a Látogató előzetes hozzájárulása nélkül a Látogatóról semmiféle
információt nem ad ki, kivéve, ha erre jogszabály, bírósági határozat vagy jogszabályon alapuló egyéb
hatósági rendelkezés kötelezi.
7. A Látogató tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, azokba bármikor betekinthet.
8. Látogató kérheti személyes adatainak törlését, melyet Fesztiválszervező mérleges nélkül köteles
megtenni és azonnali hatállyal intézkedést foganatosítani ennek érdekében.
X. VÉDJEGY ÉS SZERZŐI JOGOK
1. A Fesztiválszervező weboldalain, az on-line és off-line médiában, valamint a Rendezvényeken
megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Fesztiválszervező Közreműködői,
illetve a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a
Fesztiválszervező, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli
jóváhagyása nélkül Látogatók és Harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem
másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
2. A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az
ezekhez fűződő jogok a Fesztiválszervezőt, Közreműködőit, illetve a Szerződéses partnereit illetik
meg.
3. A Látogató által a Rendezvényekkel kapcsolatban, illetve azok során a Fesztiválszervezővel,
Közreműködőivel és Szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon
és ötleteken a korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez.
A Fesztiválszervező minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik,
és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Fesztiválszervező korlátozás nélkül
jogosult a Látogató észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére,
átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül,
hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.
XI. VIS MAIOR
Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás,
behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos vihar,
súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, hatósági rendelkezés, vagy más
olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Látogató, illetőleg
a Fesztiválszervező hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses
kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért
vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően
alkalmazandó mind adott Rendezvényre, mint egészre, mind adott Rendezvény valamely
programjára vagy Szolgáltatására.
XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
1. A Fesztiválszervező jogosult alvállalkozókat, Közreműködőket igénybe venni.
2. A Fesztiválszervező Magyarországon bejegyzett és székhellyel bíró nonprofit, közhasznú gazdasági
társaság, a jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai az irányadók és alkalmazandók, tekintet nélkül az
esetleges jogszabályi kollízióra.
3. Az ÁSZF-re történő bármely utalás az ÁSZF-re és annak mellékleteire való utalást jelent, a
fejezetekre és az esetleges mellékletekre való utalások az ÁSZF fejezeteit és esetleges mellékleteit
jelentik. A fejezetcímek csak a könnyebb eligazodást segítik, de nem szolgálnak az értelmezés
alapjául.
4. A jelen ÁSZF-fel vagy a Rendezvényekkel kapcsolatos, továbbá a Fesztiválszervező által nyújtott
Szolgáltatásokra és Termékekre vonatkozó bármely jogvitára – tekintet nélkül az esetleges jogszabályi
kollízióra – a Fesztiválszervező és a Látogató kikötik a Fesztiválszervező székhelye szerint hatáskörrel
rendelkező bíróságok kizárólagos illetékességét.
5. A Rendezvényekkel, vendéglátással, a rendezéssel, vagy bármely egyéb témával kapcsolatos
látogatói kérdéseket, észrevételeket, panaszokat, ötleteket a Rendezvények helyszínén az
információs sátor és a fesztivál iroda munkatársai várják a Fesztiválszervező részéről, továbbá a
rendezvény honlapján (www.vizzenevirag.hu) a rendezvény email címén (level@vizzenevirag.hu)
tehetnek bejelentést.